การปลูกหน้าวัว
                 
ปัจจัยพื้นฐานการปลูกหน้าวัว
          พื้นที่ปลูก ควรเป็นที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง ควรเป็นพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแหล่งน้ำคุณภาพดี สะอาด มีปริมาณมากเพียงพอใช้ตลอดปี และพื้นที่ปลูกควรเดินทางคมนาคมสะดวก
          แสง หน้าวัวเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในระดับความเข้มแสงประมาณ 16,000-27,000 ลักซ์ หากความเข้มแสงเกิน 27,000 ลักซ์ ทำให้สีของดอกและใบซีดเหลือง ใบไหม้ ขอบใบแห้ง หากพรางแสงมากเกินไป ผลผลิตน้อยลง และต้นอ่อนแอ
          อุณหภูมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของหน้าวัว กลางวันควรอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส กลางคืนควรอยู่ระหว่าง 21-24 องศาเซลเซียส
          ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 70-80% หากความชื้นต่ำกว่า 50% เป็นเวลานานหน้าวัวมีการเจริญเติบโตต่ำ ต้นแคระแกร็น ดอกเล็ก หากความชื้นสูงกว่า 90% เป็นเวลานานการคายน้ำจะน้อยลงทำให้การเจริญเติบโตลดลง ต้นอ่อนแอและทำให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ง่ายขึ้น
          โรงเรือน ลักษณะโรงเรือนหน้าวัว มีความสูง 3-5 เมตร พรางแสง 70-80% มีความคงทน แข็งแรง อายุใช้งานประมาณ 8 ปี
          รูปแบบโรงเรือนหน้าวัว
           แบบหลังคาเสมอ มีข้อดีคือ ราคาถูก ต้นการผลิตต่ำ และก่อสร้างง่าย ส่วนข้อเสียคือรับแรงลมไม่ได้ การเจริญเติบโตไม่ดี (เตี้ย) และความแข็งแรงน้อย
           แบบจั่วต่างระดับ มีข้อดีคือ ราคาถูก และก่อสร้างง่าย ส่วนข้อเสียคือ รับแรงลมไม่ดี และรับน้ำฝนได้ไม่ดี
           แบบหลังคาจั่วสองชั้น มีข้อดีคือ รับแรงลม น้ำฝนได้ดี ส่วนข้อเสียคือ ราคาแพง และก่อสร้างยาก
           แบบหลังคาโค้ง มีข้อดีคือ รับแรงลมได้ดี เหมาะสมสำหรับมุงพลาสติก ส่วนข้อเสียคือ ราคาแพง และก่อสร้างยาก
                                  
 
          วัสดุปลูก โปร่ง ระบายน้ำได้ดี ไม่ขังแฉะ เก็บความชื้นได้ดี สามารถยึดรากและลำต้นได้ ไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืช ไม่เน่าหรือ ย่อยสลายง่าย วัสดุปลูกต้องปราศจากเชื้อโรค หาง่ายและราคาถูก ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5
 

ซังข้าวโพดเผา
 

เปลือกมะพร้าวสับ
 

กระถาง PE ขนาด 12 นิ้ว
                 
          พันธุ์
          
สายพันธุ์ตัดดอก
           สายพันธุ์กระถาง
           หน้าวัวใบ
           หน้าวัวลูกผสมพันธุ์ใหม่
 

Temperano
 

Tropical
 

Twingo
   

Passion
 

Terra
 

Simba
 

Choco
   

Rapido
 

Fantasia
 

CP Pink
 

เปลวเทียนภูเก็ต
                 
          การปลูก
           ปลูกแบบต้นคู่
           ปลูกแบบต้นเดี่ยว
           ปลูกลงแปลง ระยะห่างระหว่างแปลง 80 เซนติเมตร ขนาดแปลงกว้าง 1.2 เมตร แบ่งเป็น แปลงปลูกแบบวางพื้น และแปลงปลูกแบบยกพื้น
 

ปลูกในกระถาง PE 12 นิ้ว
 

ใช้เปลือกมะพร้าวสับ
เป็นวัสดุปลูก
 

ปลูกลงแปลง
                 
          การดูแลรักษา
           การให้น้ำ
              1. ให้น้ำ 2 เวลา เช้า-เย็น อัตรา 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน
              2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 5.5-6.5
              3. ค่าความเค็ม (EC) ไม่ควรเกิน 0.5
 
           ระบบน้ำ
              1. สปริงเกอร์เหนือต้น เป็นระบบให้น้ำแบบน้ำหยด
              2. สปริงเกอร์โคนต้น เป็นระบบให้น้ำไม้กระถาง
                 
           การให้ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยหน้าวัว
ระยะให้ปุ๋ย
ระยะอนุบาล
ระยะให้ผลผลิต
ปุ๋ย
กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ปุ๋ย
กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ทุก 15 วัน
30-10-10
10-15
20-20-20
20-40
หรือ 30-20-10
10-15
15-30-15
20-40
20-20-20
10-15
0-52-34
20-40
ทุกเดือน
ธาตุอาหารเสริม
2
ธาตุอาหารเสริม
2
ทุก 3 เดือน
2
2
ปุ๋ยละลายช้า 14-14-14
3.6 กก./100 ตรม.
                 
การตัดใบ
          เมื่อต้นหน้าวัวเจริญได้ระยะหนึ่ง ควรตัดแต่งใบให้เหลือไว้กับต้น 1 ใบอ่อน 3 ใบแก่ หรือ 1 ใบอ่อน 2 ใบแก่ โดยตัดให้เหลือก้านใบติดอยู่ที่ต้น 4-5 ซม. เพื่อให้การถ่ายเทอากาศดี ป้องกันการระบาดของโรคและช่วยไม่ให้ต้นคดงอ
           การทำมุมของใบแคบ ใบจะได้รับแสงน้อยเหลือใบไว้กับต้น ต้นละ 3 ใบ
           การทำมุมของใบกว้าง ใบจะได้รับแสงมาก การตัดแต่งใบอาจเหลือใบไว้ได้ 2 ใบ
                 
การตัดดอก
          มี 3 ระยะ คือ
          1. ดอกบาน 1/2 ของปลี
          2. ดอกบาน 2/3 ของปลี
          3. ดอกบานเต็มที่
                 
การขยายพันธุ์
          แบบไม่อาศัยเพศ
          1. การตัดยอด
          2. การแยกหน่อ
          3. การปักชำ
          4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
          แบบอาศัยเพศ
          1. การเพาะเมล็ด
                 
การผสมพันธุ์หน้าวัว
          หน้าวัวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน เกสรตัวเมียบานก่อน โดยเริ่มบานจากโคนมาหาปลาย เมื่อเกสรตัวเมียบานหมด เกสรตัวผู้จึงเริ่มบานจากโคนมาหาปลายเช่นกัน
          อุปกรณ์
          1. แว่นขยาย
          2. ถุงพลาสติก
          3. เชือก
          4. พู่กัน
          5. ป้ายชื่อ
                 
การบรรจุหีบห่อ
           การบรรจุหีบห่อแบบเปียก
           การบรรจุหีบห่อแบบแห้ง
           การคัดเกรด
 
 
การคัดเกรดและห่อดอก
   
       
เรียบเรียงโดย
นางนววรรณ ทองคนทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
                 
เอกสารอ้างอิง
          ชัญญา ทิพานุกะ. 2548. เอกสารวิชาการ เรื่อง หน้าวัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
                 
เว็ปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            http://florist.goldenlandfarm.com/modules/articles/article.php?id=6
          •  http://www.ku.ac.th/e-magazine/september47/agri/flower.html
          •  http://www.starflora.com/potflower.html


 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)
111 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280
Tel. 0-4446-5115, 0-4446-5770 Fax. 0-4446-5115
Webmaster : นางสาวชื่นดวงใจ คงบาล  ที่ปรึกษา : นายอนุสร จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
E-mail :
aopdh06@doae.go.th